De kommandon som används av truppen baserar sig i stort på kommandona från tiden. Framförallt utgår vi ifrån 1781 års reglemente för infanteriet. Häri framgår bland annat de olika marscheringssätten samt uppträdande på linje och kolonn. För uppträdande på kedja utgår vi ifrån 1806 år tillägg till 1794 års reglemente för infanteriet.

Kommandona är enligt följande:

Ställning

Klackarna skola vara ihop och ställda på en linje, tårna lika vända utåt, ungefär en halv aln ifrån varandra, knäna raka, utan styvhet, kroppen lodrätt, axlarna raka, tillbakadragna och lika sänkta: övre delen av kroppen och bröstet framåt; magen indragen, händerna vid sidan hängande med raka armar; huvudet otvunget, halsen och hakan tillbakadragna, huvudet till höger, så att vänstra ögat finnes mitt över knappraden, ögonen väl öppna och riktade på det ögonmärke som blivit anvisat.

Rättning

 • Rätta er
 • Höger rätta er
 • Vänster rätta er
 • På centern rätta er

Vändningar

 • Höger om
 • Vänster om
 • Höger omvänder er

Marschtakt

 • Parad eller linjemarsch: takten nr 1: 80 steg i minuten
 • Vanlig marsch, takten nr 2 eller Gerad marsch: 120 steg i minuten
 • Gesvinda marschen, takten nr 3: 160 steg i minuten

Dragningsmarsch

 • Giv akt till dragningsmarsch
 • Dragning till höger/vänster – marsch
 • Gerad marsch

Svängnings- eller flankmarsch

 • Giv akt till svängning
 • Höger/vänster sväng – marsch
 • Halt
 • Rätta

Kontramarsch

 • Giv akt till kontramarsch
 • Till höger/vänster/höger och vänster kontramarschera
 • Marsch

Linje

 • Giv akt att formera linje (från kolonn)
 • Höger om
 • Vänster sväng – marsch
 • Halt
 • Rätta er

När truppen sedan är tillräckligt drillad och vid akut läge kan också kommenderas:

 • Giv akta att formera linje
 • Fall fram till höger – marsch
 • Halt
 • Rätta er

Gevärsexercis

 • Giv akt till handgrepp
 • Gevär för fot
 • Gevär på axeln
 • Geväret till laddning
 • Öppna pannan och ladda
 • Lägg an
 • Helspänn hanen
 • Giv fyr
 • Bräck av (därefter gevär i högra armen)
 • Skyldra gevär
 • Högbär gevär
 • Gevär i högra armen
 • Gevär för fot
 • Lägg ned geväret
 • Tag upp geväret
 • Sätt på bajonetten
 • Gevär i högra armen
 • Fäll bajonetten
 • Stöten ut
 • Gevär för fot
 • Sätt in bajonetten
 • Geväret till vänstra sidan
 • Drag ut och presentera huggaren
 • Leve konungen och fäderneslandet – Hurra x 3
 • Sätt in huggaren
 • Rätta er (Gevär för fot)

Gesvint laddning

 • Giv akt att ladda
 • Ladda
 • Lägg an
 • Helspänn hanen
 • Giv fyr
 • Bräck av

Chargera på linje

 • Giv akt att chargera
 • Takten nr 1 – marsch
 • Halt
 • Rätta er
 • Första ledet faller på knä
 • Andra ledet, lägg an
 • Helspänn hanen
 • Giv fyr
 • Bräck av
 • Ladda
 • Första ledet, stå upp
 • Lägg an
 • Helspänn hanen
 • Giv fyr
 • Bräck av
 • Ladda

Attackera

 • Giv akt att attackera
 • Fäll bajonetten
 • Takten nr 3 – marsch
 • För Fäderneslandet, Gå på – Hurra!

Chargera i reträtten

 • Giv akt att chargera i reträtten
 • Formera luckor till höger
 • Första ledet, lägg an
 • Helspänn hanen
 • Giv fyr
 • Bräck av
 • Kontramarschera
 • Halt
 • Höger omvänden er
 • Ladda
 • Andra ledet, lägg an
 • Helspänn hanen
 • Giv fyr
 • Bräck av
 • Kontramarschera
 • Halt
 • Höger omvänden er
 • Ladda

Kedja

 • Giv akt att formera kedja (geväret i högra armen)
 • Höger om
 • Ryck ut – marsch (5 steg, halt, vänd upp, underrotemästarna faller fram till höger)
 • Rätta er
 • Första ledet, framåt (eller tillbaka)
 • Halt
 • Andra ledet, framåt
 • Halt
 • Elden börjar
 • Första ledet, lägg an (eldöppnandet bör ske automatiskt utan kommandon när fienden dyker upp)
 • Helspänn hanen
 • Giv fyr
 • Bräck av
 • Ladda
 • Andra ledet, framåt
 • Halt
 • Lägg an
 • Helspänn hanen
 • Giv fyr
 • Bräck av
 • Ladda
 • Första ledet, framåt
 • Halt
 • Lägg an
 • Helspänn hanen
 • Giv fyr
 • Bräck av
 • Ladda
 • Elden upphör (eld upphör)
 • Giv akt att attackera
 • Fäll bajonetten
 • Gå på – marsch
 • Hurra!

Vakt- och garnisonstjänst

Vakttjänsten utgår ifrån Högvakten (Corps de Garde). Här finns vaktchefen och några soldater som agerar piket (utryckningsstyrka). Vaktchefen för vaktjournalen över pågående och avgående poster. Vaktchefen ansvarar också för utdelande av parollen (t.ex. ”Göte”) och lösen (t.ex. ”Borg”).

För poster gäller i allmänhet:

 • Poster som står utomhus skall ha musköten på axeln, inomhus för fot.
 • Posten skyldrar musköt när en överordnad närmar sig.
 • Posten får ej avlägsna sig mer än 12 steg från poststället.
 • Skall någon anropas skriker posten Ver da!

Olika kommenderingar som förekommer är: Avlösningen, Runder (för kontroll av vaktposterna) eller Patruller (för kontroll av den allmänna ordningen).

Vid postavlösning kommenderas följande:

 • Posten skriker: Ver da! och gör anläggning
 • Underofficeren svarar: Avlösningen!
 • Posten svarar: Avlösningen stå! Giv lösen!
 • Underofficeren svarar: Göte!
 • Posten svarar: Borg! Passera!
 • Underofficeren kommenderar: Kommenderade post – marsch!
 • När posterna står framför varandra kommenderas:Gevär – Av!
 • Posten säger: Post nr 1, jag har bevakat porten!
 • Den avlösande posten säger: Post nr 1, jag skall bevaka porten!
 • Underofficeren kommenderar därefter: Gevär på axel – Marsch!
 • Posterna byter plats och vänder ansikte mot ansikte.
 • Underofficeren kommenderar: Vänster omvänder eder – Marsch!
 • varefter de avlösta posterna marcherar till vänster om avlösningstruppen och ställer in sig o.s.v.

Värvning

 • Värvarna uppehöll sig på marknadsplatser eller i städer.
 • Behörig att taga värvning var manspersoner, ålder ej över 40 år, minst 17 år, som håller fastställt mått (minst 166 cm) och ej är behäftad med sjukdom eller kroppsfel.
 • All värvning skall ske utan tvång eller list, som en ömsesidig och godvillig överenskommelse.
 • Är någon med starka drycker överlastad gäller ej värvningskontraktet.
 • Till krigstjänst döms sysslolösa drängar, betjänter och hantverkare. Om samma folk i onödan uppehålla sig på krogar eller i källare i staden skall de tagas till krigstjänst. Detsamma gäller utländska desertörer som ej inom 12 dagar i landet hittat en lovlig näring.
 • Lättingar som landstrykare och lösdrivare tvångsvärvas.
 • Med 1752 års kapitulationsreglemente stadgas införandet av kapitulationssedlar, som undertecknas i två exemplar, vari värvningssumman (4 riksdaler) och värvningstid (6 år) framgå. Undertecknas i närvaro av två vittnen.
 • Därefter skall karlen, sedan han blivit godkänd, svära lydnad och trohet åt konungen och riket med den i krigsartiklarna föreskrivna krigsmannaeden.

Svärande av tro- och huldhetseden

 • Framför truppen står kompanichefen och föraren med fanan.
 • Rekryterna står uppställda med musköterna för fot.
 • Kompanichefen kommenderar: Musköt till vänstra sidan
 • Varje rekryt håller upp högra handen med pek- och långfingret utsträckta (se bilden nedan).
 • Eden ur 1683 års krigsartiklar läses upp av kompanichefen, som därefter säger: Lovar ni och svär detta?
 • Truppen svarar enhälligt: Ja!

Mönstring

 • Adjutanten sitter vid mönstringsbordet och för rullan.
 • Två underofficerare står uppställda invid mönstringsbordet.
 • Mönstringsherren står framför mönstringsbordet.
 • Truppen står uppställd framför mönstringsherren med musköt på axel.
 • Varje soldat ropas upp med sitt nummer och namn, svarar hurtigt ”Ja”, och drar därefter huggaren blankt (huggaren hålls med fästet mot högra bröstet och klingan framför högra ögat), och marscherar fram till mönstringsherren, stannar 6 steg från mönstringsbordet, med blicken hela tiden fäst på mönstringsherren.
 • Mönstringsherren mönstrar soldaten. Brister noteras i rullan. När så skett kommenderar han: Marschera, varpå soldaten gör vänster om, och på ett hurtigt sätt marscherar iväg och återgår i ledet.
 • På detta sätt pågår mönstringen tills varje soldat är mönstrad.

Bestraffning

 • Skall någon karl avstaffas skall detta ske offentligt – i fält framför hela regementet och i garnisonen vid högvakten, vid en upprättad påle.
 • Under bestraffningen står truppen uppställd med gevär för fot.
 • Den dömde förs in och en officer läser upp domen högt och tydligt.
 • Bestraffningen utförs av en underofficer medan trumslagaren slår en trumvirvel.
 • Desertörer döms vid första rymningen till 15 par spö och vid andra rymningen till 24 par spö. Om soldaten har försålt sina persedlar utökas spöstraffet till 20 respektive 30 par spö. Därtill tvångsvärvas desertören på 6 år per rymningstillfälle.

Korum

 • Trumslagare vid Högvakten (Corps de Garde) slår apell till korum, som besvaras av övriga trumslagare i lägret.
 • Truppen formerar öppen fyrkant framför fältprästen.
 • Efter fyrkants formerande kommenderas Gevär för fot.
 • Trumslagarna slår under tiden och tystnar när…
 • Vila på geväret kommenderas, varefter gudstjänsten inleds.

Begravning

 • Alla militärer begravs i full uniform.
 • För en överste paraderar hela regementet, för en överstelöjtnant eller major en bataljon, för en kapten hela hans kompani, för en löjtnant eller fänrik halva kompaniet med dess spel, anförda av en subaltern, för en underofficer marschera 32 man med en trumslagare och pipare, anförda av en underofficer och för en korpral eller menig 16 man med en trumslagare och pipare, anförda av en underofficer.
 • När den döda hissas ner i graven avfyras en första salva och en andra salva avfyras när akten är över.
 • Efter akten avtackas truppen som skingras.