När Göteborg anlades på 1600-talet var det som en befäst handelsstad med murar, vallar och vallgrav. Tidigare stadsbildningar hade förhärjats av danskarna under de återkommande krigen och därför behövde den nya staden ett starkt försvar.

Göteborgs befästningar uppfördes under loppet av seklet och stod i princip klara vid tiden för Stora nordiska krigets utbrott år 1700. Utöver själva stadsfästningen så räknades till de näraliggande utanverken även skansarna Lejonet och Kronan. Åt sjösidan till låg Nya Älvsborgs fästning vid älvmynningen och vid Nya Varvet fanns Billingen skans. Åt norr fanns också en skans vid Nyebro (Orrekulla). Bohus fästning räknades också som en del i Göteborgs försvar men avvecklades 1786.

Efter kriget tilläts fästningsverken att förfalla och enbart mindre reparationer utfördes. I slutet av 1700-talet var skicket på vallarna sålunda ganska dåligt och vallgraven var delvis torrlagd. I och med att det militära hotet från Danmark hade minskat och då borgerskapet ville expandera staden så beslutades 1807 att befästningarna skulle rivas. Under loppet av 1800-talet revs sålunda stadens portar, vallarna grävdes bort och vallgraven fylldes delvis igen. Dagens Göteborg tog sin form.

Kulturlämningar från fästningstiden är bland annat:

Bastion Carolus Undecimus Rex

Den enda kvarvarande bastionen, invid forna Karlsporten. Inne i bastionen finns bevarade krut- och förrådsrum. Återfinns vid Esperantoplatsen. Bild nummer två visar en detalj ur en karta från 1801 som troligen föreställer garnisonssoldater på post vid bastion Carolus Undecimus Rex – Kungshöjd samt Rosenlund.

Kronhuset och tyghusgården

Kronhuset uppfördes 1643-1655 och är sålunda stadens äldsta byggnad. Syftet med byggnaden var att utgöra tyghus (militärt förråd) åt stadens garnison. Bland annat förvarades här garnisonsregementets ränslar och kopparfältflaskor. På bottenvången fanns också garnisonskyrkan inrymd. De omkringliggande byggnaderna användes av artilleriet i staden.

Holtermanska baracken

Holtermanska uppfördes 1746 som kasern för ett kompani ur stadens garnisonsregemente. Huset har också använts som fattighus med mera. Adressen är Smedjegatan 3.

Garnisonskyrkogården

Stadens garnisonskyrkogård låg under 1700-talet belägen på den plats där Polismyndigheten idag håller till vid Skånegatan.

Skansen Lejonet

Uppfördes på 1600-talet på platsen för det äldre Gullbergs fäste. På 1780-talet tjänstgjorde här 2-3 man från garnisonsregementet och i samband med kriget utökades kommenderingen till 30 man. Den krigstida garnisonen var annars beräknad till 100 man.


 

Skansen Kronan

Skansen Kronan uppfördes samtidigt som Lejonet, med syfte att utgöra framskjuten postering i försvaret av Göteborgs vallar. Från garnisonsregementet tjänstgjorde här i fredstid 4 man och under kriget 1788 utökades kommenderingen till 60-80 man. Den krigstida besättningen var annars beräknad till 200 man. Westgiöta Gustavianer brukar uppträda på denna plats vid bröllop och andra festliga tillställningar.

Billingen skans

Skansen uppfördes vid Nya Varvet i början av 1700-talet som skydd mot sjösidan. I samband med kriget 1788 kommenderades 50 man hit från garnisonsregementet. Den krigstida besättningen var annars beräknad till 150 man. På skanskullen finns också ett bevarat Corps de garde (vaktlokal), som uppfördes 1799.

Nyebro eller Orrekulla skans

Nyebro skans ligger belägen ca 1 mil norr om Göteborg, mellan Bäckebol köpcentrum och Angeredsbron. Skansen uppfördes ursprungligen i slutet av 1600-talet med syfte att skydda den bro som förband vägen mellan Göteborg och Kungälv. Under kriget 1788 var det nära att skansen drogs in i krigshandlingarna men danska armén gjorde halt vid Bohus fästning. På 1780-talet tjänstgjorde här 4-5 man från garnisonsregementet. Den krigstida bemanningen var annars beräknad till 60 man. Bilden nedan visar en av de gräsbeklädda vallarna med bakomvarande skyttevärn.

Fässbergs kyrkogård

På Fässbergs kyrkogård i Mölndal ligger två av garnisonsregementets officerer begravda: kapten Carl Johan Krusell och överstelöjtnant Carl Gustaf Planting-Gylleboga. Sistnämnda person var bland annat kommendant på Nya Älvsborgs fästning.